Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů Oleksandr Petrovcij, IČ: 064 54 429, se sídlem Bechlínská 705/2, 190 00 Praha 9, telefon: +420 773 713 488, email: reservations@clubdeluxe.cz, (dále jako „Správce“).

Respektujeme soukromí uživatelů našich webových stránek, našich klientů, dodavatelů, smluvních partnerů i dalších subjektů, se kterými spolupracujeme a jsme si vědomi toho, že když se rozhodnete svěřit nám nějaké informace o sobě, činíte tak s důvěrou, že budeme s těmito informacemi zacházet zodpovědně. Tyto zásady ochrany soukromí obsahují důležité informace o tom, jak s vašimi osobními údaji nakládáme.

Veškeré Vaše osobní údaje jsou používány pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, souhlasíte se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

Jaké údaje shromažďujeme?

Správce může shromažďovat a zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

 • Identifikační údaje, tyto údaje zejména zahrnují: jméno, příjmení, titul, datum narození;
 • Kontaktní údaje, tyto údaje zejména zahrnují: korespondenční / fakturační adresu, e-mail, telefonní číslo;
 • Platební a transakční údaje tyto údaje zejména zahrnují: bankovní a platebníúdaje, historii objednávek, plateb a pohledávek;
 • Záznamy korespondence (při kontaktování Správce);
 • IP adresa (jedinečný identifikátor Vašeho počítače nebo jiného zařízení);
 • ID mobilního zařízení;

Obecně platí, že shromažďujeme a získáváme osobní údaje přímo od Vás, jako výsledek Vaší interakce s námi nebo existencí smluvních vztahů s námi. Technická data mohou být získávána Vaší návštěvou Webové stránky způsobem níže popsaným v sekci Technická data a k návštěvě Webové stránky těchto zásad. Berete na vědomí, že odepření poskytnutí osobních údajů v případech, kdy je jejich poskytnutí nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi námi nebo v případech, kdy jsme povinni Vaše osobní údaje zpracovávat k plnění námi uložené zákonné povinnosti, může mít za následek neuzavření našeho smluvního vztahu.

Jak osobní údaje zpracováváme?

 • Vaše identifikační, platební a kontaktní údaje zpracováváme k jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy;
 • v případě, existence oprávněného zájmu (jste-li náš zákazník) nebo získáme-li k tomu odpovídající souhlas, můžeme využít kontaktní údaje (email) k zasílání marketingových sdělení o našich činnostech, službách či událostech, které Vás dle našeho názoru mohou zajímat;
 • jste-li novinář, vydavatel periodika, provozovatel médií a další expert v mediálním průmyslu, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem komunikace s Vámi, tzn., abychom Vás mohli oslovit, předat tiskové zprávy, pozvánky na akce nebo další relevantní sdělení, zprostředkováváme informace veřejnosti apod.;
 • k zajištění co nejefektivnějšího způsobu prezentace obsahu našich Webových stránek;
 • pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv);
 • k plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti stanovené právními předpisy pro účely daňové, statistické, apod.);
 • Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů;
 • pro další specifické účely, pro které jsme získali Váš souhlas.

Jak údaje používáme?

Vaše osobní údaje používáme následujícími způsoby. Ze zákona jsme též povinni uvádět „právní důvod zpracování“, tj. informovat vás, na jakém základě můžeme vaše údaje používat (podrobnosti viz níže):

 • abychom vám mohli poskytnout informace, o které jste požádali, např. zpravodaj či věstník;
  Souhlas – jestliže jste nás o to požádali, vaše osobní údaje používáme výhradně k tomuto účelu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.
 • abychom mohli reagovat na vaše konkrétní dotazy ohledně společnosti a služeb;
  Souhlas –jestliže jste nás o to požádali, vaše osobní údaje používáme výhradně k tomuto účelu. Svůj souhlas můžetekdykoli odvolat.
 • abychom mohli zlepšovat váš přístup k informacím vrámci těchto webových stránek;
  Náš oprávněný zájem –vaše osobní údajek používáme k tomu, abychom mohli zajistit co nejlepší online prostředí pro vás i další uživatele webových stránek.
 • ke zpracování a vyhodnocení vaší žádosti o zaměstnání;
  Náš oprávněný zájem –vaše osobní údaje používáme k vyhodnocení vaší žádosti o zaměstnání a abychom vás mohli informovat o aktuálním stavu v průběhu celého procesu vyřizování žádosti.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem

 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi anámi);
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů;
 • ke zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

V případě zpracování, které nelze podřadit pod účely uvedené výše, můžeme provádět zpracování na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který si od Vás vyžádáme.

Na tento druh zpracování budete vždy upozorněni a bude Vám umožněno vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s tímto zpracováním. Udělení souhlasu je vždy projevem svobodné a dobrovolné vůle a máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování nebudeme provádět.

Technická data k návštěvě webové stránky

Webové stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen “Google”). Služba Google Analytics používá souborů “cookies”, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookies o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete zde.

Předáváme vaše údaje třetím stranám?

Vaše osobní údaje můžeme předávat přidruženým společnostem a třetím stranám, aby nám pomohly se zpracováním vašich osobních údajů pro účely uvedené v těchto zásadách. Ke zpřístupnění Vašich osobních údajů může dojít v případě, že by došlo k našemu prodeji nebo prodeji některého z našich aktiv nebo k podobné firemní transakci. Zajistíme, aby důvěrný charakter vašich osobních údajů zachovaly i třetí strany, které Vaše osobní údaje získají.Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetí straně tehdy, máme-li oprávněný důvod se domnívat, že to je naší povinností ze zákona, a dále za účelem vyšetřování, předcházení nebo přijímání opatření ohledně podezřelých nebo skutečných nezákonných či jinak zakázaných aktivit, jako je např. podvodné jednání.

Jak vaše údaje využíváme k marketingovým účelům?

Poskytujeme vám pouze ty informace, o které jste prostřednictvím webových stránek požádali.

Kde ukládáme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech v Evropské unii. Osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům, které s námi spolupracují, pokud je to nezbytné k zajištění našich zákonných a smluvních práv a povinností, s nimiž máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Aktuální seznam zpracovatelů je veden Správcem a bude poskytnut na vyžádání. Zpracování osobních údajů je prováděno převážně v sídle Správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, případně i manuálním způsobem osobních údajů v listinné podobě při dodržení všech bezpečnostních zásad pro zprávu a zpracování osobních údajů.

Po jakou dobu vaše údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů, v případě uzavření smlouvy je doba zpracování vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu a následně po dobu zákonných promlčecích lhůty (nejdéle v daném případě po dobu deseti let od dne realizace příslušného smluvního vztahu), případě plnění našich právních povinností je doba zpracování uložena příslušnými právními předpisy.

Co jsou to soubory cookie?

Můžeme používat informace získávané prostřednictvím souborů cookie nebo podobné technologie. Soubory cookie jsou textové soubory obsahující malé množství informací,které se ukládají do vašeho počítače nebo zařízení, když navštívíte naše webové stránky. Pokud tedy v tomto oddílu uvádíme „vy“, míníme tím váš počítač. Při vašich dalších návštěvách tyto soubory cookie dokážeme poznat, což nám umožňuje, abychom si vás pamatovali.

Soubory cookie mají mnoho různých podob. Hlavní typy a kategorie používaných souborů cookie uvádíme níže. V tomto oddílu se odkazujeme na všechny typy a kategorie souborů cookie, tedy nejen ty, které na našich webových stránkách používáme.

Soubory cookie první strany a soubory cookie třetích stran – o tom, zda se jedná o soubor cookie první strany, nebo soubor cookie třetích stran, rozhoduje doména, která soubor cookie nastavila. Soubory cookie první strany vytváří webové stránky navštívené uživatelem, tedy webové stránky zobrazované v řádku s adresou URL, např. www.clubdeluxe.cz. Soubory cookie třetích stran jsou soubory cookie, které nastavila jiná doména než doména webových stránek navštívených uživatelem. Pokud uživatel navštíví webové stránky a jiná entita prostřednictvím těchto webových stránek nastaví nějaký soubor cookie, jedná se o soubor cookie třetí strany.

Perzistentní soubory cookie –tyto soubory cookie zůstávají na zařízení uživatele po dobu určenou souborem cookie. Aktivují se pokaždé, když uživatel navštíví webové stránky, které daný soubor cookie vytvořily.

Relační soubory cookie – tyto soubory cookie umožňují provozovateli webových stránek propojovat akce uživatele během jedné relace prohlížeče. Relace prohlížeče začíná okamžikem otevření okna uživatelem a končí zavřením okna prohlížeče. Relační soubory cookie se vytvářejí pouze dočasně. Jakmile prohlížeč zavřete, všechny relační soubory cookie se smažou.

K čemu používáme soubory cookie?

Soubory cookie spadají do některé či několika kategorií uvedených níže. Na těchto webových stránkách se používají soubory cookie ze všech uvedených kategorií.

Používáme i údaje ze sledovacích (reklamních) souborů cookie uložených do vašeho počítače třetími stranami v době, kdy jste navštívili jiné webové stránky.

 • Nezbytně nutné soubory cookie –Tyto soubory cookie umožňují poskytování služeb, o které jste výslovně požádali.
  Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, abychom vám umožnili pohyb na webových stránkách a používání jejich funkcí, jako je např. přístup do zabezpečených oblastí webových stránek. Bez těchto souborů cookie (např. souborů ASP.NET) nelze některé z vámi požadovaných služeb poskytnout.
 • Analytické/výkonové soubory cookie –Tyto soubory cookie shromažďují informace o navštívených stránkách.
  Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak uživatelé používají webové stránky, např. na které stránky uživatelé zavítají nejčastěji, zda se na webových stránkách zobrazují chybové zprávy apod. Tyto soubory cookie neshromažďují informace, podle kterých by bylo možné návštěvníka identifikovat. Veškeré informace získávané těmito soubory cookie jsou agregované, a tudíž anonymní. Používají se pouze ke zlepšování způsobu fungování webových stránek.
 • Soubory cookie důležité pro funkčnost stránek –Tyto soubory cookie si pamatují vaše volby, aby používání stránek bylo co nejpříjemnější.
  Díky těmto souborům cookie si webové stránky zapamatují vaše volby a poskytují vylepšené funkce, přizpůsobené na míru uživateli. Tyto soubory cookie lze také použít ke snazšímu poskytování vámi vyžádaných služeb, např. ke sledování videa nebo komentování příspěvků na blogu. Informace shromažďované těmito soubory cookie mohou být anonymizovány a nelze je použít ke sledování vašeho procházení jiných webových stránek.
 • Sledovací (reklamní) soubory cookie –Tyto soubory cookie shromažďují informace o vašem chování při prohlížení stránek za účelem poskytování relevantní reklamy na základě vašich zájmů.
  Tyto soubory cookie se používají k přizpůsobování inzerce podle vás a vašich zájmů. Používají se rovněž k omezení počtu zobrazení dané reklamy a také k měření účinnosti reklamních kampaní. Obvykle jsou ukládány reklamními sítěmi se souhlasem provozovatele webových stránek. Pamatují si, že jste webové stránky navštívili, přičemž tyto informace se sdílí s dalšími organizacemi, jako např. inzerenty. Sledovací (reklamní) soubory cookie jsou poměrně často propojeny s funkcemi stránek poskytovanými jinou organizací.Chcete-li smazat nějaké soubory cookie, které již ve svém počítači nebo zařízení máte uloženy, při hledání souborů nebo adresáře se soubory cookie prosím postupujte podle pokynů vašeho programu pro správu souborů. Chcete-li ukládání souborů ve svém počítači do budoucna zakázat, řiďte se prosím pokyny poskytovatele vašeho prohlížeče –klepněte na volbu „Nápověda“ v nabídce prohlížeče. Další informace o souborech cookie najdete na stránkách www.allaboutcookies.org. V případě smazání našich souborů cookie nebo zákazu ukládání dalších souborů cookie vám může být znemožněn přístup do některých oblastí našich webových stránek nebo k některým jejich funkcím.

Webové stránky třetích stran

Naše webové stránky odkazují na stránky třetích stran, které neprovozujeme a autorizujeme. Takové webové stránky mohou používat soubory cookie a shromažďovat vaše osobní údaje ve shodě s jejich vlastními zásadami ochrany soukromí. Tyto zásady ochrany soukromí se nevztahují na webové stránky třetích stran; za webové stránky třetích stran neneseme žádnou odpovědnost.

Jak vaše údaje chráníme?

Podnikáme příslušná opatření k tomu, aby osobní údaje, které jste nám svěřili, byly uchovávány v bezpečí, v přesné a aktuální podobě a pouze po dobu nezbytně nutnou za účelem jejich použití.